Lakk Flux LT-4 100ml

5,39 

Laos

Tootekood: AGT-235.1934
Jootetarvikud

Trükkplaatide kaitse oksüdatsiooni eest tugevalt oksüdeerunud pindade jootmine Ohutähistused
H222: Eriti tuleohtlik aerosool.
H229: Rõhu all olev konteiner: võib kuumutamisel lõhkeda.
H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust
H336: Võib põhjustada uimasust või peapööritust
H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ettevaatusabinõud
P210: Hoida eemal kuumusest/sädemetest/lahtisest leegist/kuumadest pindadest. – Suitsetamine keelatud.
P211: mitte pihustada lahtisele tulele või muule süüteallikale.
P251: rõhu all olev konteiner: mitte läbi torgata ega põletada isegi pärast kasutamist.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kaitseprille/näokaitset.
P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P321: Spetsiifiline ravi (vt … sellel etiketil).
P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe ilmnemisel: pöörduda arsti poole.
P410 + P412: Kaitsta päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C/122°F.

Seotud tooted