JOOTMISRASV 40ml

2,80 

Laos

Tootekood: AGT-203.1933
Jootetarvikud, Tööriistad

Pasta kujul olev räbustik on mõeldud erinevate metallide pehmeks jootmiseks ja eelkõige: vask, messing, tsingitud terasplekk, aga ka poolplekk. Jootmiseks võite kasutada tinatraati või varda.

GHS Code -GHS05, GHS09
Jooteseadmete kasutamine jootmine messing vase jootmine pehme jootmine Ohulaused
H314: Põhjustab raskeid nahasöövitusi ja silmakahjustusi.
H318: Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi.
H411: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused
P264: Pesta hoolikalt … pärast töötlemist
P271: kasutada ainult õues või hästi ventileeritavas kohas.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kaitseprille/näokaitset.
P303 + P361 + P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamatult seljast kõik saastunud riided. Loputada nahka veega/duši all.
P305 + P351 + P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha. Jätkake loputamist.
P310: Võtke viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
Täismass
66,42 g

Seotud tooted